PROCESGERICHT WERKEN

Voor het verbeteren van processen en om procesgericht werken te faciliteren, heeft iPerspectiev voor een aantal gemeenten processen geanalyseerd en geoptimaliseerd. Deze processen zijn beschreven en vervolgens grafisch weergegeven binnen een zogenaamd stroomschema. Hieraan zijn werkinstructies opgesteld, informatiesystemen ingericht, documentcreatie en formulieren gekoppeld die binnen deze processen van belang zijn.


WERKPLEK ONLINE

Voor de invoering van ‘Het Nieuwe Werken’ in combinatie met de nieuwe huisvestingssituatie heeft ons bureau voor een aantal overheidsorganisatie de nieuwe ICT-infrastructuur ontworpen, de 'Werkplek Online' ingevoerd in combinatie met Telefonie Online (vast en mobiel integratie). iPerspectiev heeft de nulmeting (het TCO-onderzoek) uitgevoerd, de projectleider geleverd voor de migratie en de implementatie van de nieuwe werkplekvoorziening.


WEBCASTEN

Voor een aantal gemeenten heeft ons bureau de implementatie van de Audio-Visuele registratie (Webcasten) van de raadsvergaderingen begeleid.


TELEFONIE ONLINE

iPerspectiev heeft het projectmanagement uitgevoerd van de invoering van Werkplek Online in combinatie met Telefonie Online voor een zelfstandig opererend overheidsbureau.


WORKSHOP/TRAINING

Voor een gemeente hebben wij de uitrol van de ipads, inclusief een gebruikerstraining, aan raadsleden verzorgd.


DOCUMENTMANAGEMENT

iPerspectiev heeft voor verschillende organisaties onder meer een visie ontwikkeld voor de realisatie van opslag van en toegang tot overheidsheidsinformatie, het documentmanagement doorgelicht, verbetervoorstellen geschreven, documentinfrastructuren ontworpen en (her)ingericht, de invoering van het gebruik van documentmanagementsystemen georganiseerd, plannen van aanpak opgesteld voor de implementatie van workflow en documentmanagementsystemen en de migratie van de fysieke archieven.


TOTAL COST of OWNERSHIP (ICT)

Voor een aantal gemeenten heeft iPerspectiev een kwantitatieve TCO-onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek naar de ICT kosten zijn in een korte tijdsbestek en doorlooptijd door middel van een effectieve aanpak gerealiseerd.


ZAAK- en PROCESGERICHT WERKEN

Om volledig digitaal (procesgericht) te kunnen werken heeft ons bureau de digitale transformatie van de documentaire informatievoorziening begeleid. Onder meer een advies uitgebracht voor de reorganisatie van het team DIV en de technische en functionele implementatie van het DMS in combinatie met de zaak- en documentservices en zaaksysteem voorbereid.


INTERIM MANAGEMENT

iPerspectiev heeft het 'accountmanagement new business' ingevuld, de sales- en marketingactiviteiten uitgewerkt en de uitvoering begeleid.