Toepasselijkheid

1 iPerspectiev B.V. is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemstreek onder nummer 54424798.

2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door iPerspectiev B.V.

3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende aanbiedingen en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten met dezelfde opdrachtgever, ongeacht deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten.

4 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Prijs en aanpassing

5 Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting.

6 Het honorarium van iPerspectiev BV wordt berekend aan de hand van de ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst door iPerspectiev BV gehanteerde tarieven. iPerspectiev BV behoudt zich het recht voor deze tarieven aan te passen.

7 Jaarlijks wordt door iPerspectiev BV het honorarium aangepast. De indexering van de personele kosten gebeurt op basis van een percentage dat de overheid vaststelt.

Aansprakelijkheid

8 De aansprakelijkheid van iPerspectiev BV voor alle directe kosten, schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht dan wel het bedrag waarvoor iPerspectiev BV zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel, indien iPerspectiev BV zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd, het bedrag waarvoor ondernemers overigens vergelijkbaar met iPerspectiev BV zich gewoonlijk plegen te verzekeren.

9 iPerspectiev BV is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

10 De opdrachtgever vrijwaart iPerspectiev BV tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middelijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen iPerspectiev BV en de opdrachtgever.

11 U mag verwachten dat iPerspectiev BV zich zal inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van een goed vakmanschap te verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat iPerspectiev BV geen garantie geeft met betrekking tot het resultaat van de geleverde dienst.

12 iPerspectiev BV gaat uiterst zorgvuldig om met alle door u verstrekte vertrouwelijke informatie. iPerspectiev BV is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door onvolledige of gebrekkige gegevens, die u beschikbaar heeft gesteld.

Overmacht

13 Indien en voor zover iPerspectiev BV zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst gedurende een door haar redelijk te oordelen termijn op te schorten.

14 Onder een oorzaak welke iPerspectiev BV niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van iPerspectiev BV of in de onderneming van een derde van wie iPerspectiev BV goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beinvloeden.

15 Onder een oorzaak welke iPerspectiev BV niet kan worden toegerekend wordt onder ander begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog, en oorlogsbedreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines en installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie iPerspectiev BV goederen of diensten betrekt.

16 Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet, doet iPerspectiev BV ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de oipdrachtgever.

Betaling

17 Facturering van de werkzaamheden op basis van nacalculatie geschiedt maandelijks achteraf.

18 De wijze van facturering van fixed price opdrachten wordt in de offerte verwoord. Indien dit niet expliciet is opgenomen geschiedt declaratie in evenredige delen, maandelijks achteraf.

19 Bezwaren tegen een factuur van iPerspectiev BV dient u binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk te melden; na deze termijn wordt u geacht te hebben ingestemd met de factuur.

20 Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 werkdagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van iPerspectiev BV of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

21 Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde, dan wel niet binnen de nader door iPerspectiev BV aangegeven termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft iPerspectiev BV zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de opdrachtgever een rente van twee procent per maand vanaf vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke iPerspectiev BV toekomen.

22 Alle kosten, welke voor iPerspectiev BV voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de opdrachtgever van enig verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn inbegrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso, deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door iPerspectiev BV gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom.

23 Indien en voor zover de opdrachtgever met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van een faillissement, aanvragen van surseance van betalingen en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen iPerspectiev BV van de opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

24 iPerspectiev BV behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.

Slotbepalingen

25 iPerspectiev BV verricht de advisering aan opdrachtgevers en eventueel de bemiddeling voor opdrachtgevers geheel zelfstandig en voert deze naar eigen inzicht uit, en is gerechtigd de inhoud ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen, alsmede een derde in te schakelen indien zij dit wenselijk acht. Inschakeling van derden geschiedt volledig voor rekening van iPerspectiev BV.

26 Zowel u als iPerspectiev BV hebben de vrijheid te publiceren over uitgevoerde projecten/opdrachten.

27 Het intellectuele recht van concepten van iPerspectiev BV blijft te alle tijden eigendom van iPerspectiev BV.

28 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.